Verejná politika

Verejná politika sa vo vzdialenej minulosti do značnej miery brala ako zostavovanie veľkých byrokratických, hierarchizovaných organizácií, ktoré mali zabezpečovať chod častí verejného sektora, ako napríklad zdravotníctva, sociálneho poistenia či školstva.

Od 80. rokov minulého storočia sa začal tento prístup v západnom svete a neskôr aj u nás meniť. Verejný sektor začal preberať mnohé prvky fungovania súkromného sektora, s orientovaním na spokojnosť klienta, flexibilnejšie a menej hierarchické formy organizácie, v niektorých krajinách s platmi či bonusmi riadiacich pracovníkov orientovanými na výsledok.

V našom priestore prvotnú zmenu fungovania verejného sektoru priniesli zmeny po roku 1989. Na jednej strane sa štát zbavoval niektorých svojich funkcií, takže zmizli tie časti vládneho aparátu, ktoré súviseli napríkald s centrálnym plánovaním. Zároveň sa zo zahraničnej praxe preberali zákony, ktoré mali priblížiť fungovanie našich inštitúcií západným modelom. V tejto prvej vlne išlo často o inšpiráciu legislatívou geograficky blízkych krajín, najmä Nemecka (typickým viditeľným príkladom je zavedenie pojmu verejno-právny do nášho práva, prebratého z nemčiny).

Samotné fungovanie verejného sektora však bolo podrobené  radikálnejšej kritike až koncom 90. rokov. Po tom, ako prudká liberalizácia ekonomiky a privatizácia nepriniesli radikálne zlepšenie hospodárskej výkonnosti, sa pozornosť obrátila na fungovanie niektorých častí verejného sektora.

Začalo sa obdobie reforiem dôchodkového systému či úprav v systémoch sociálnych dávok, postupne sa zavádzali niektoré nové prvky do práce so štátnym rozpočtom (treasury systém) či personálnej politiky (nový systém štátnej služby).

Napriek tomu diskusie o fungovaní verejného sektora neustávajú dodnes. Pre skvalitnenie týchto diskusií prinášame materiály i verejné diskusie a významnou pomôckou, dúfame, bude pripravovaná Online encyklopédia verejnej politiky.