Úvodná poznámka k programu Veda pre blaho spoločnosti

Tento úvodný dokument je jednou zo série úvodných poznámok pre zostavenie podrobných strategických plánov pre kľúčové oblasti verejnej politiky (ďalšími oblasťami sú v tejto chvíli školstvo, infraštruktúra a hospodársky rozvoj).

Cieľom výsledného strategického dokumentu bude formulovať spôsob, akým docieliť komplexné ale flexibilné plánovanie politiky vedy a výskumu na Slovensku, opreté o budúcu existenciu organizačne výkonných výskumných inštitúcií, tak na úrovni samostatných vedeckých ústavov ako aj v rámci univerzitného prostredia.

Základom takejto formulácie musí byť rozsiahly audit domáceho prostredia vedy a výskumu opretý o robustné chápanie toho, aký je význam vedy pre spoločnosť a ako sa veda a výskum vo svete organizuje.

Strategický dokument nebude samotným auditom vedy, ktorý by bol príliš rozsiahlou a nákladnou aktivitou, ale podrobným receptom pre tento audit rovnako ako súborom princípov, podľa ktorých sa v budúcnosti bude dať zostaviť komplexná vedná politika Slovenskej republiky.